søndag 8. januar 2012

Da er jeg igang med moduloppgaven

Flere som ser på Senge sine fem disipliner?
Jeg tolker i vei her og skal finne ut om de reflekteres i implementeringen av SOL ved skolen vår.....

Skulle gjerne hatt noen å diskutere med. Men denne gangen sitter vi på hver vår tue føler jeg...og det er vel greit nok i en hektisk arb.hverdag.

Twist, kaffe og fyr på ovnen...ja ja ja .....tenk å hatt studiedag hver mandag da!!!!

onsdag 30. november 2011

TOG refleksjoner

Bakteppe for mitt valg av problemstilling er utviklingarbeidet som foregår ved vår skole akkurat nå!

Vi har som mål å øke lærernes kompetanse i leseopplæringen, og derigjennom sørge for at elevene våre blir gode lesere.

Som en hjelp i dette arbeidet er vi med på en kommunal satsing - SOL.

SOL står for systematisk observasjon av lesing. Dette er et verktøy vi etterhvert ønsker at lærerne skal ta ibruk for å kartlegge hvor elevene er i sin leseutvikling. Den informasjon kartleggingen gir skal føre til ulike tiltak, tilpasninger og gode undervisningsopplegg innenfor lesing.

Vi har i høst vært gjennom en innføringsfase der teori rundt leseutvikling, drøftinger rundt lesestoff og tiltak har vært tema i fellestid. Akkurat nå er arbeidet inne i en "prøve ut" fase.

Som leder og ressursperson på dette prosjektet ved vår skole har jeg etter denne samlingen stilt meg spm om vi er en "lærende organsisasjon" i dette arbeidet. Dette har jeg lyst til å se nærmere på.

Samtidig er vi nå i en fase der arbeidet må drives framover. Hva gjør vi da? Aksjonslæring kan kanskje være en støtte her?


PROBLEMSTILLINGEN min vil derfor lyde omtrent slik?

Er Åndalsnes barneskole en "lærende organsisasjon" i vårt arbeid med SOL?


So long - tog er fantastisk! Selv om det sitter en kar å spiser brødskiva si rett ved tastaturet mitt her.....termos har han også!

Og du Hilde - jeg bestiller en tur på SKJORTÅ til vinteren. Der skulle jeg ha vært!

lørdag 19. november 2011

Digital kompetanse blant lærere - digitale skiller....

"Lærere tar ibruk ny teknologi ved hjelp av prøving og feiling på egenhånd.
Ulempen med denne typen mer uformelle og ustrukturerte  opplæringsformer er at kompetanseutvikling av lærere privatiseres og faller utenfor skolens strategiske satsing på utvikling av lærerkompetanse"

Derfor trenger lærere:
TID til å utforske/prøve ut pedagogiske verktøy og pedagogisk programvare.
FORPLIKTENDE PLANER og MÅLRETTETE RESSURSER til en strategisk kompetanseheving av dagens lærere.

Dette kan være med på å løfte oss fra "grunnkurset" alle lærere har hatt med egen PC noen år. Får vi  mer tid, får vi kanskje trent oss litt mer. Og får vi trent kan vi bli gode. Om målsetningen er klar og forpliktende........kan vi jevne ut digitale skiller mellom lærere og skoler med en slik strategi??


UTDANNING nr. 19 " Lærere og IKT. Digitale utfordringer"

tirsdag 15. november 2011

Tanker etter et par mnd med IKT fokus....er vi kommet lenger i implementeringen??

Sist samling ga meg rikelig med energi til å fokusere på IKT på vår skole. Dette trengte jeg og dette trengte skolen. Jeg synes virkelig vi har kommet noen skritt videre.
Vi har kjøpt mer utstyr.....
Vi har tatt ibruk de digitale tavlene vi har..
Mange har utvidet bruken av LMS....
Vi har pratet mye IKT
Jeg har sendt mine tanker oppover i systemet, fått respons og lovnad om drøftinger i skolelederforumet.
Rektor er med på IKT praten.....
Jeg har lært meg mye nytt på LMS som jeg kan dele med andre..

Nå gjelder det bare å holde alt dette varmt....slik at implementeringen fortsetter.....

Det hører med til historien at noen blir "trøtte" av dette IKT maset. Utsagn som; Jeg er lei dette maset, Jeg føler at jeg ikke passer inn lenger, Jeg tror ikke jeg duger som lærer lenger, Kan vi ikke bare få være i fred og slippe alt dette her......

Likevel ser jeg at lærerne prøver, lærerne hjelper hverandre og at ledelsen kan være en støtte for de som ser litt svart på tingene i starten. Ros, oppmuntring, god support og det å bli sett i IKT arbeidet ser ut til å fungere. Vi får prøve å fortsette med det...

lørdag 5. november 2011

LMS - pedagogisk bruk!

Vegen til suksess treng ikkje vere lang, men det er 5 fasar eg meinar ein må innom før ein kan kalla innføringa av LMS på ein skule for ein suksess:
·        Føresetnadar
·        Oppstart
·        Implementering
·        Dagleg bruk
·        Utfordringar
Det er først når ein har kome så langt at du tenker på den daglege bruken, og det dukkar opp utfordingar som følgje av den daglege bruken på skulen at LMS har blitt ein suksess. Det betyr nemleg at ein brukar systemet og at ein ynskjer å løyse daglege arbeidsoppgåver gjennom LMS

Dei fire K`ar
Det første som må vere på plass når ein skal jobba med innføring av LMS er ein plan for arbeidet. Det er viktig at ein på førehand gjer seg opp meiningar om kva, kven, korleis og kvifor:

Kva skal ein bruke LMS til?
Kven skal bruke LMS?
Korleis skal ein bruke LMS?
Kvifor skal ein bruke LMS?

Oppstart og implementeringsarbeid har foregått i noen år nå, mye er prøvd ut og mange kjenner til verktøyene. Mye "strander" likevel når vi kommer til daglig bruk! Utprøvingen har for mange vært et lite blaff og kanskje lite overbevisenede som dugende verktøy, samt dårlig fulgt opp av ledelsen. Det har blitt litt for mye opp til hver enkelt, som så mye annet.

Skuleleiinga si rolle
Grunnen til at eg tek opp skuleleiinga i eit eige kapittel er at dette er ein viktig føresetnad for at LMS skal bli ein suksess. Det er faktisk kritisk at skuleleiinga er involvert i alle fasar rundt arbeidet med LMS. Utan at skuleleiinga tek stilling til LMS, brukar LMS og gjev klare retningsliner og forventningar nedover i organisasjonen. Endar ein opp med at det kunn er eldsjelene og dei som har eit personleg ynskje om å bruke systemet som gjer det. Og dette er ikkje ein heldig situasjon, som eg sa under spørsmålet "Kven skal bruke LMS?", så vil ein då miste mange av fordelane med eit LMS.
Det blir difor viktig at skuleleiinga brukar LMS i sitt arbeid mot lærarar og andre tilsette ved skulen. Måtar ein kan og bør gjere dette på er ved hjelp av personalrom.


På vår LMS har vi LÆRERROM. Vi prøver nå å gjøre dette til et mer aktivt rom. Her legger vi ut info, aktuelle linker, debatter, referater, planer osv. Slik kan lærerrom bli et nyttigere rom enn det har vært tidligere. Jeg erfarer at flere er innom...det er bra.

UKENS OPPGAVE:
I fellestid denne uka har vi hatt LMS på agendaen.
Målet er klart; Vi ønsker mer pedagogisk bruk av vår LMS.

Da må vi se nærmere på de fire K ène.

Kva? - læring!
Kven? - elever, lærere,foreldre!
Korleis? - pedagogisk!
Kvifor? - delelig, enklare, digitalt, motiverende!

Oppgaven var slik:
Alle skulle i sin neste arbeidsplanperiode se på leseopplæringa (vår satsing) for perioden. Så skulle de vurdere om de kunne ta i bruk noen av verktøyene i LMS både i undervisningen og i oppgaver elevene skulle jobbe med.
Dette førte til at:
·        Det ble lagt ut lydfiler
·        Det ble lagt ut lydinnspiller
·        Det ble laget digitale oppgaver, flervalgsoppg, innleveringer som skal vurderes.
·        Det ble opprettet diskusjonsforum.
·        Det ble opprettet skriveverksted.
·        Det ble lagt ut nyttige linker.
·        Kanskje vi får nye artikler i klasseavisene?

Jeg håper at dette har gitt noen et ekstra puff for å øke den daglige bruken. Så kan vi i fortsettelsen få mange gode praksis eksempler å presentere.
Da gjelder det for ledelsen å følge med, gripe fatt i disse og få de fram i lyset!


Det ligger mye godt stoff i den henviste litteraturen i arbeidet med LMS synes jeg.


Alt i kursiv er henta fra "IKT - i skulen. Kva -kven - kvifor -korleis?" Eva Bratvold og Frode Kyrkjebø. (Tove har lagt ut linkt på FB! FOLE BRA!)

mandag 31. oktober 2011

IKT ansvarlig på skolene

Ved vår skole er det en lærer som er IKT ansvarlig - denne har 3 t nedsatt undervisning pr uke for å drive sitt arbeid. Vi er en 1.- 7 skole, med ca 220 elever og 25 lærere.

Hvilken instruks skal slike IKT ansvarlige ha?
 Praksis ved vår skole er;

 • LMS administrator, og allviter på systemet....
 • Teknisk support
 • Teknisk installering
 • Noe innkjøp

Slik jeg ser det ALT for teknisk rettet.......

Tiden IKT ansvarlig bruker på pedagogisk veiledning både til foreldre/elever og lærere er liten. Og pedagogisk bruk av LMS er heller ikke så mye å skryte av.

Det må jo være noe som ikke stemmer her! IKT ansvarlig rekker jo ikke alt, og det tekniske spiser opp de 3 timene....

Hvilken erfaring har dere andre?

søndag 30. oktober 2011

Å påvirke oppover i systemet....

Digitale mediers gjennomslag i skolen krever at vi utvikler flernivåanalyser der ulike deler og nivåer i skolens virksomhet sees i sammenheng.....(Erstad, s. 52)

Aktuelle nivå vil da være følgende:
 • Nasjonalt
 • Lokalt
 • Institusjonelt
 • Lærerutdanning
 • Læringsmiljø
 • Kollektivt
 • Individuelt
Etter å ha operert på institusjonelt og individuelt nivå noen uker oppdager en raskt denne sammenhengen. Og det er på lokalt nivå jeg akkurat nå ser noen utfordringer. Strategiarbeidet til vår skoleeier mangler satsing, struktur, retning og oppfølging slik jeg ser det.

Raumaskolen trenger å spørre seg om den er i digital utvikling!

Så hvordan går en fram for å påvirke og sette igang prosesser?
 - fremme saken og spørsmålet på skoleledermøte, tipse om "skolementor"?
 - sende spørsmålet og tilstandsrapport til vår nytilsatte og skoleinteresserte rådmann i disse budsjett tider?
 - innlegg i lokalavisa?
Eller er det andre lure knep for å sette saken på dagsorden?

Pensumlitteraturen gir meg SÅ mange grunner til at skolene i kommunen må henge med....og vi er avhengige av satsing/strategi/retning og oppfølging fra skoleeier for å få dette til!

Yngre pedagoger, tilbakeflyttende pedagoger og morgendagens lærer (Lærerutdanningen) har forhåpentligvis kompetanse til å utnytte teknologier til læringsformål. Hva tenker de når de kommer til Rauma? Noen av de vil måtte komme til å gå tilbake til gamle og tradisjonelle undervisningsformer slik den tekniske tilstanden er ved flere skoler idag.